ReadyPlanet.com

     บริษัทฯจำหน่ายเครื่องล่อและกำจัดแมลง ซึ่งแมลงต่างๆ ก่อให้เกิดความรำคาญ รวมไปถึงการเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ โดยใช้วิธีการกำจัดแมลงที่ปราศจากสารเคมี, ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย, ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสารพิษตกค้าง ที่สำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

     บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการกำจัดแมลงในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งการนำสารเคมีชนิดฉีดพ่นมาใช้งาน สามารถกำจัดแมลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ทิ้งสารตกค้างเอาไว้มากมาย หรือแบบที่เป็นอุปกรณ์ส่งคลื่นความถี่ต่ำ ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เครื่องล่อและกำจัดแมลงของเราจะต้องเห็นผลในการกำจัดแมลงได้อย่างชัดเจน, มีประสิทธิภาพสูงสุด, ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย

 

 

 1
[Go to top]